Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. De overgangsregeling die van toepassing was, is per 1 juli 2018 geëindigd. Werkgevers moeten daarom vanaf nu voldoen aan de nieuwe Arbowet om boetes te voorkomen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract met uw Arbodienst ?

Met de vernieuwde Arbowet wil de regering medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid, meer aandacht voor preventie creëren én de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Doel: een aantal basiszaken rondom arbodienstverlening moet er in ieder geval in worden opgenomen.

Second Opinion
Per 1 juli hebben medewerkers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts, mag een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts is verplicht om hieraan mee te werken. Deze second opinion moet komen van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt.

Preventief spreekuur
Iedere werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, direct toegang tot de bedrijfsarts via een preventief spreekuur. De Arbowet geeft werknemers het recht om de bedrijfsarts op eigen initiatief te bezoeken. Toestemming van u als werkgever is niet nodig om gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. De werknemer is zelfs niet verplicht om dit bezoek te melden. Doel: klachten over de gezondheid op het werk eerder signaleren en zo uitval van uw personeel voorkomen

Preventiemedewerker
De nieuwe Arbowet geeft een grotere rol aan preventiemedewerkers. Zij krijgen als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de OR. Onder de nieuwe Arbowet krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over wie de rol van preventiemedewerker krijgt en wat de positie is van deze persoon in de organisatie.

Meldingsplicht beroepsziekte
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door het beroep, of door de omstandigheden op het werk. In het nieuwe basiscontract staat duidelijk aangegeven dat bedrijfsartsen zich toeleggen op het voorkomen van beroepsziekten. Het signaleren van een beroepsziekte is de eerste stap op weg naar het voorkomen van het ontstaan van die beroepsziekte in de toekomst.

Overleg met MR en/of kerndeskundigen
Bedrijfsartsen mogen overleggen met personeelsvertegenwoordigers. Dat kunnen leden zijn van de ondernemingsraad. Uiteindelijk is het doel is om adequate bedrijfsgezondheidszorg te kunnen leveren door nauwer betrokken te raken bij het beleid over gezondheid in de onderneming.

Vrije toegang tot de werkvloer
De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken en krijgt vrije toegang tot de werkvloer, om een duidelijker beeld te krijgen van gezondheidsrisico’s op het werk. De bedrijfsarts kan u met deze informatie beter adviseren over aanpassingen van werkprocessen die de gezondheid op het werk stimuleren, risico’s verminderen en zo uitval voorkomen. Het mag ook ook een andere deskundige (bijvoorbeeld een veiligheidskundige, arbeid- en organisatieadviseur of arbeidshygiënist) zijn die het werkplekbezoek uitvoert.

RI&E
In het kader van meer aandacht voor preventie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, moet het in kaart hebben en brengen van de risico’s op de werkplek van de medewerkers meer aandacht krijgen. Na inventarisatie van de risico’s volgt een plan van aanpak om de invloed van deze risico’s op de gezondheid van werknemers te inventariseren. Het is goed om een RI&E elke 4 jaar een update te geven. Vergeet daarbij ook niet de registratie van arbeidsongevallen en de preventieve aanpak daarvan.