Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product (bbp), meldt De Nederlandsche Bank.

Per hoofd van de bevolking lag het reëel beschikbare inkomen van huishoudens in 2012 maar net iets hoger dan in 1997. Dit hangt in belangrijke mate samen met extra zorguitgaven en hogere pensioenpremies. "Die komen uiteindelijk weer ten goede aan huishoudens.

Zij zijn dus minder slecht af dan het lijkt", nuanceert DNB direct. Het netto beschikbare inkomen van Nederland maakte de afgelopen vijfentwintig jaar een vrij constant deel uit van het bbp, van om en nabij 85%. Maar onderliggend zijn er grote verschuivingen in de verdeling over huishoudens, overheid en bedrijven.
Na 1992 is het aandeel van huishoudens substantieel gedaald, terwijl dat van de overheid en bedrijven juist is gestegen. De niet-financiële vennootschappen hebben hun inkomensaandeel in deze periode flink weten te vergroten.

De winstgevendheid is verbeterd door een gematigde ontwikkeling van de lonen, lagere netto rentelasten en winstbelasting, en vooral door hogere inkomsten uit buitenlandse deelnemingen. In de loop der tijd zijn bedrijven steeds meer winst gaan inhouden. Ook hierdoor is het inkomensaandeel van niet-financiële vennootschappen toegenomen.

De overheid heeft eveneens een groter inkomensaandeel dan twintig jaar terug. Dit grotere aandeel is voornamelijk uitgegeven aan hogere individuele overheidsconsumptie. Daarbij gaat het om collectief gefinancierde goederen en diensten die individuele huishoudens ten goede komen, zoals onderwijs en zorg.
Maakte de individuele overheidsconsumptie in 1992 circa 12,5% van het bbp uit, twintig jaar later was dit opgelopen tot 17,5%. Dit komt vooral door de sterke stijging van de collectieve zorguitgaven na de eeuwwisseling.

Het inkomensaandeel van verzekeraars en pensioenfondsen is per saldo redelijk stabiel gebleven. Onderliggend zijn er wel verschuivingen opgetreden, vooral in de pensioensector. In vijftien jaar tijd heeft er een verdubbeling plaatsgevonden (van 3 naar 6% van het bbp) van de door werkgevers en werknemers betaalde pensioenpremies. Maar dat is wel ten koste gegaan van het beschikbare inkomen van huishoudens.